تبلیغات


مکان تبلیغات شما

بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

شرایط فروش اقساطی خودروهای ب‌ام‌و

شرایط فروش اقساطی خودروهای ب‌ام‌و

نام خودرو مدل قیمت نهایی خودرو خودرو(ریال) پیش پرداخت اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) پیش پرداخت سوم (ریال) تعداد اقساط باز پرداخت مبلغ هرچک (ریال) وعدهء تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) درصد پیش پرداخت نسبت به کل قیمت خودرو ۲۲۵i Active Tourer ۲۰۱۶   ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۸۲,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۱,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸درصد ۲۲۵i Active Tourer ۲۰۱۶   ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۰۰,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۱,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹درصد ۲۲۵i Active Tourer ۲۰۱۶   ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۲,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰درصد ۵۳۰i Sedan – Premier ۲۰۱۷   ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۳,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰درصد ۵۳۰i Sedan – Premier ۲۰۱۷   ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۴۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۲,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹درصد ۵۳۰i Sedan – Premier ۲۰۱۷   ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۲,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۲,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷درصد ۵۳۰i Sedan – Superior Sport ۲۰۱۷   ۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰   ۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰درصد ۵۳۰i Sedan – Superior Sport ۲۰۱۷   ۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰   ۲,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۶۷,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹درصد ۵۳۰i Sedan – Superior Sport ۲۰۱۷   ۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰   ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷درصد ۷۳۰Li Sedan – Essential ۲۰۱۷   ۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۳,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۴۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۲,۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷درصد ۷۳۰Li Sedan – Essential ۲۰۱۷   ۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۸۰,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹درصد ۷۳۰Li Sedan – Essential ۲۰۱۷   ۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۲,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۳,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰درصد ۷۳۰Li Sedan – Essential Individual ۲۰۱۷   ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۳,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۲,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷درصد ۷۳۰Li Sedan – Essential Individual ۲۰۱۷   ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۳,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰  – ۲۴ ماهانه   ۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۳,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹درصد ۷۳۰Li Sedan – Essential Individual ۲۰۱۷   ۶,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۲,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰  – ۲۴ ماهانه   ۲۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۳,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰درصد ۷۳۰Li Sedan – Prestige ۲۰۱۷   ۷,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۳,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷درصد ۷۳۰Li Sedan – Elegant Individual ۲۰۱۷   ۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۳,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷درصد ۷۳۰Li Sedan – Master Class Enhanced ۲۰۱۷   ۸,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۴,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۳,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷درصد X1 xDrive 25i – Premium ۲۰۱۷   ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۲,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۱,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷درصد X1 xDrive 25i – Premium ۲۰۱۷   ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹درصد X1 xDrive 25i – Premium ۲۰۱۷   ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۲,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰درصد X1 xDrive 25i – Innovation ۲۰۱۷   ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۲,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۹۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷درصد X1 xDrive 25i – Innovation ۲۰۱۷   ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹درصد X1 xDrive 25i – Innovation ۲۰۱۷   ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۲,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰درصد X3 xDrive 28i – Dynamic ۲۰۱۷   ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰   ۲,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۲,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸درصد X3 xDrive 28i – Dynamic ۲۰۱۷   ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰   ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۲,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹درصد X3 xDrive 28i – Dynamic ۲۰۱۷   ۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰درصد X4 Xdrive 28i – Exclusive ۲۰۱۷   ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۲,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۲,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۲,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷درصد X4 Xdrive 28i – Exclusive ۲۰۱۷   ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۲,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۲,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹درصد X4 Xdrive 28i – Exclusive ۲۰۱۷   ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰   ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰   –   – ۲۴ ماهانه   ۱,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰ روز   ۳,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰درصد
برچسب ها : شرایط اقساطی خودروهای

شرایط فروش اقساطی خودروهای ب‌ام‌و

خبرهای تازه

داغ ترین اخبار