تبلیغات


مکان تبلیغات شما

بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

اضافه شدن قابلیت بازی بین پلتفرمی به بازی Crazy Justice

اضافه شدن قابلیت بازی بین پلتفرمی به بازی Crazy Justiceاضافه شدن قابلیت بازی بین پلتفرمی به بازی Crazy Justice - زومجی");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}داغ‌ترین مطالب هفتهحتما بخوانیدشاخه‌های برترخانواده زومجیعضویت در خبرنامه
برچسب ها : اضافه قابلیت پلتفرمی crazy justice

اضافه شدن قابلیت بازی بین پلتفرمی به بازی Crazy Justice

خبرهای تازه

داغ ترین اخبار