تبلیغات


مکان تبلیغات شما

بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

بازی‌های مجاز جمع‌آوری شده از میدان امام خمینی تهران عودت داده شد

بازی‌های مجاز جمع‌آوری شده از میدان امام خمینی تهران عودت داده شدبازی‌های مجاز جمع‌آوری شده از میدان امام تهران عودت داده شد - زومجی");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}داغ‌ترین مطالب هفتهحتما بخوانیدشاخه‌های برترخانواده زومجیعضویت در خبرنامه
برچسب ها : میدان خمینی تهران

بازی‌های مجاز جمع‌آوری شده از میدان امام خمینی تهران عودت داده شد

جستجو های اخبار روز

خبرهای تازه

داغ ترین اخبار