تبلیغات


مکان تبلیغات شما

بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

فیلم جدید تارانتینو تنها در مورد چارلز منسون نیست

فیلم جدید تارانتینو تنها در مورد چارلز منسون نیستفیلم جدید تارانتینو تنها در مورد چارلز منسون نیست - زومجی");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}داغ‌ترین مطالب هفتهحتما بخوانیدشاخه‌های برترخانواده زومجیعضویت در خبرنامه
برچسب ها : تارانتینو چارلز منسون

فیلم جدید تارانتینو تنها در مورد چارلز منسون نیست

خبرهای تازه

داغ ترین اخبار