تبلیغات


مکان تبلیغات شما

بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

احتمال ورود Snapchat به صنعت بازی های ویدیویی

احتمال ورود Snapchat به صنعت بازی های ویدیوییاحتمال ورود Snapchat به صنعت بازی های ویدیویی - زومجی");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}داغ‌ترین مطالب هفتهحتما بخوانیدشاخه‌های برترخانواده زومجیعضویت در خبرنامه
برچسب ها : احتمال snapchat ویدیویی

احتمال ورود Snapchat به صنعت بازی های ویدیویی

جستجو های اخبار روز

خبرهای تازه

داغ ترین اخبار