تبلیغات


مکان تبلیغات شما

بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

کونامی در صدد برگزاری یک لیگ جهانی برای بازی PES است

کونامی در صدد برگزاری یک لیگ جهانی برای بازی PES استکونامی در صدد برگزاری یک لیگ جهانی برای بازی PES است - زومجی");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}داغ‌ترین مطالب هفتهحتما بخوانیدشاخه‌های برترخانواده زومجیعضویت در خبرنامه
برچسب ها : کونامی برگزاری جهانی

کونامی در صدد برگزاری یک لیگ جهانی برای بازی PES است

جستجو های اخبار روز

خبرهای تازه

داغ ترین اخبار